Водгукі на вершы беларускіх паэтаў

Алесь Разанаў. Аналіз творчасці. Рэферат

Авг/10

18

Яшчэ не ацэнена

Паэзія Алеся Разанава ўражвае сваёй неардынарнасцю, ускладненасцю форм, вобразнай асацыятыўнасцю, метафарычнасцю. Ён аўтар зборнікаў * Адраджэнне», «Назаўжды», «Каардынаты быцця», «Шлях — 360», «Вастрыё стралы», «У горадзе валадарыць Рагвалод», «Паляванне ў райскай даліне». У творах паэта, якія патрабуюць не аднаго прачытання, — філасофская змястоўнасць, ускладненасць думкі, шматлікія сэнсы, нюансы і алюзіі:

Няўжо рэчаіснасць — толькі
дрэвы і небасхіл,
замкнсныя кругазваротам?..
I сцежкі людскія замкнёны,
і ларыванні таксама...

Паэзія А. Разанава вылучаецца гукавымі асацыяцыямі, разбурэннем многіх традыцыйных форм і канонаў, дзёрзкай эксперыментальнасцю, сінтэзам вершаў і прозы авангардысцкага кірунку. Ён увёў у беларускую літаратуру версэты, квантэмы, вершаказы, пункціры.

Версэты (утворана хутчэй за«ўсё ад слова версія) — вершы баладнага складу, блізкія па афарыстычных роздумах да прытчаў. У іх асабістае «я» паэта як бы праламляецца праз «каардынаты быцця і асобы». Аўтар аддае перавагу быційнаму, сутнаснаму. Сімволіка і ўмоўнасць у версэтах арганічна спалучаецца з канкрэтнымі рэаліямі, рытміка і рыфмоўка свабодная, раскаваная.

Нічога пе скажаш: пяўклюдны, няроўны, прышыты да спратаў зямлі, нсда-
лёкі палёт кажановы валодае нсйкай
сваёй адвагай, нейкім сваім натхненнем,
але натхнсннем гэтым кіруе эмрок.
(«Палёт кажача» )

Квантэмы (утворана ад квант — элемент энергіі) — вершы-медытацыі, у аснове якіх «імпульс, квант паэтычнай энергіі». Тут і словы-вобразы, і інтанацыя рытму, і колер рытму. У квантэмах няма звязанасці, прычынна-выніковаЙ сувязі. Паміж сказамі часта адсутнічаюць знакі прыпынку, страчаны межы паміж лагічна завершанымі кавалкамі тэксту. Ствараецца ўражанне, што словы раскіданы, разбураны, існуюць паасобку.

Руіны занарушваюць
руігь
уваскрашас руны
неба бліэка

Вершаказы — творы, паэтычныя па змесце і празаічныя па форме. Гэта ўслухоўванне ў гукавы склад слова, адшукванне асацыяцый, праз якія вымалёўваюцца межы сэнсу. Гэта і гульня са словам, абыгрыванне яго гучання і паліфанічнасці, і сур'ёзнае пранікненне ў глыбіні мовы, зварот да гукасэнсу і моватворчасці. У вершаказах побач з голасам паэта чуецца голас дрэва, каменя, маланкі, бо кожны прадмет, кожная з'ява хоча агучыцца, расказаць пра сябе. Кожная літара і кожны гук для паэта вельмі значныя, бо з іх дапамогай ён спрабуе ўзнавіць працэс узаемадзеяння чалавека з прыродай. Спецыфічны спосаб рыфмоўкі ў вершаказах А. Разанаў называе дамінантай. «Гэта тое імя, тая назва, якія маюць рэч, прадмет, з'ява. I ўвесь вершаказ падпарадкоўваецца, слухаецца гэтага ключавога слова. Ш гэта збан, ці грыб, ці павуціна, ці гузік, ці дуга, ці дзіда» (гл. гутарку з Алесем Разанавым Г. ШаблінскаЙ: *Я — той, хто шлях і хто па ім ідзе...» («Літаратура і мастацтва», № 41 ад 13.10.1995 Г.).

Парожнія, жорны стаяць, алс калі ў іхняе жарало ўсыпаецца хоць бы жмсня эерня, яны ажываюць. яны разварушваюцца, яны «жораюць»
пачастунак, варожачы, што ўрэшцс з яго атрымаецца, — ці корж, ці аладка, ці піражок.
(*Жорны»)

Пункціры — мініяцюрныя формы верша. Яны складаюцца з 3—6 радкоў. Па прызнанні самога аўтара, гэта «назіранне, думка, вобраз, тое, што заўважылася вакол сябе ў рэчаіснасці, што пастукала ў тваю душу, што блізка падступілася». Сам вершаваны вобраз — гэта пункцір, маленькая кропка неабсяжнага жыцця:

Сцслсцца ў жыце
сцежка —
развага
жыцця пра жыццё.

Зборнік «Паляванне ў райскай даліне» (1995) заканчваецца раздзелам дасюль яшчэ не вядомага жанру — зномаў. Гэта назіранні-эсэ, у якіх прысутнічаюць, жывуць вобразы, інтанацыя, гукі, безумоўна, паэтычная філасофія. Думкі ў зномах не рассейваюцца, а згортваюцца амаль да афарызма.

Жыццс кожны раз падводаіць чалавска
да краю жыцця, нагадваючы, што яно не самамэта, што жыць, каб адпо толькі жыць, пельга. Чалавек «далейшы» за жыццб, і не можа ён
сцвердзіцца ў ім іпакш, як толькі пераадольваючы, псраўэыходзячы яго.

Галоўны тон у паэзіі А. Разанава — гэта чуйнае, засяроджанае ўслухоўванне ў «невядомага рытму струмень, невядомай галактыкі хвалю». Творы незвычайнага чалавека і зямныя, і касмічныя адначасова. У іх мноства зямных, прызначаных для чалавека, парад, рэкамендацый, формул-афарызмаў: «існуе знікаючы», «раскрыжаваныя ў целе, ке чуем сябе, не бачым» («Паэма выніку»); «час будаваць, вечнасць раструшчваць пабудаванае» («Паэма святла»); «і ўсё менш ува мне мяне і ўсё больш бязмежжа» («Бязмежжа»).

3 твораў А. Разанава паўстае сённяшні чалавек, які пакутуе ад нявырашанага пытання: «Кім я ёсць?» Ён шукае сваё імя і, не задаволены пошукамі, усклікае: «Я сам сабе не ведаю імёнаў... Я той, хто неназваны...» Паэт вучыць бачыць нябачнае, чуць нячутнае, заўважаць не толькі зямлю пад нагамі, але і далеч неба, кідаць погляд у іншыя вымярэнні, адчуваць усеабдымнасць, узаемную спалучанасць усяго існага:

I не хапае мне дня, каб усюды
паспець,
I не хапае начы, каб адусюль
вярнуцца,
I не хапае жыцця, каб жыць,
I, каб не жыць, не хапае смерці.

валик

Не троште этот текст, я отсюда уже накатал

Водгук

Каб выкладаць на сайты водгукі, патрэбна хоць прачытаць іх перад выкладаннем. Немагчыма не тое,што зразумець сэнс водкугу, але і прачытаць яго. Граматычных памылак шквал!

добра

Анализ добры, але ужо заняты М.З. Сш 32 гродна

Межл. занято

занято межл.

Всё-таки какие у нас

Всё-таки какие у нас ограниченные дети. Списать лишь бы что и назвать это сочинением! Предложенный материал не сочинение и не реферат. Это краткий конспект по теории литературы на примере одного автора. "Умиляет" факт, что сие творение "слизывает" не только обычный плебс из школ, а соль нации, лучшие ученики - гимназисты! Хочется в данном контексте вспомнить высказывание Тургенева : "Если сливки плохи, что же молоко?"

Безусловно,я не спорю,то в

Безусловно,я не спорю,то в нашем поколении идёт явная деградация.Но,знаете ли,не у всех.Если мы так ограничены,и водгук этот оставляет желать лучшего,так,может быть,вы напишите свой вариант?Ведь если вы так нагло и открыто заявляете,что мы не блещем умом и всем остальным,пожалуйста,покажите нам,как нужно и как правильно.Есть такое чудесное высказывание :"Критика-это когда критик объясняет автору,как сделал бы он,если бы умел."
"Умиляет" тот факт,что вроде взрослый,умный,эрудированный человек позволяет себе такие недальновидные,унижающие высказывания.Быть может,вы перейдёте на личности,для полноты картины?)
И да : прежде чем критиковать наше поколение,вспомните,кто его воспитал.Удачи.

Отлично сказано

Я вижу все такие умные здесь.
Раз вы не ограничены.то что это ВЫ здесь забыли?

ганна

прашу прабачэння,але бачыць праблему толькі у вучнях,не зауважаючы абыякавасці некаторых сучасных настаўнікаў,-гэта глупства

это не дети ограниченные

Это не дети ограниченные, это учителя ограниченные. Любое домашнее задание по литературе ограничивается зубрёжкой стихотворения или написанием глупого сочинения, которое дети так добросовестно списывают в интернете. Ребятам просто не хватает времени на размышление. Тем более учителя многого требует от детей, требует каких-то философских высказываний и заумных рассуждений. Нечего всё сваливать на детей. Вы лучше на учителей посмотрите. Такие же ограниченные люди!!!

Вы тупые

О господи,да всем срать пишете вы занято или нет.Всем впадлу писать сочинение и они будут списывать откуда угодно и им похер,занято оно или нет.А вы,как стадо наивных оленей,страдаете фигней!

МРЛ занято

мрл занято

ЖДАНОВИЧИ ЗАНЯТО

ждановичи занято

как вы думаете,это похоже на

как вы думаете,это похоже на сочинение?)

умрите смертные

мне этот теферат ваобще не нужен, я здесь просто прогуливаюсь)))))

СШN31 БОБРУЙСК

даже не думайте списывать! это сочинение уже занято!!!

Лицей 2 г Минск 11 БХ занято!

Лицей 2 г Минск 11 БХ занято!

пхаха. интересно, какой это

пхаха. интересно, какой это 11-БХ?=) от бх-2 привет

11 А сш 83 г минска занято!

11 А сш 83 г минска занято!

Занято!

Занято будешь в общественном туалете кричать!)

ааа

маленькое)

гимназия №3 г Молодечно. 2012 год 11 класс..

Уже забито вашим одноклассником))))

дзякуй)

дзякуй вам)))дапамаглі, выратавалі дзеўку))

дзеўку

хаха

Пасиба

Пасиба

ПАСИБА

ПАСИБА

Няма защо

Дурань

Жемчужный! і эт тоже

Жемчужный! і эт тоже занято...

спасибо большое)))почти весь

спасибо большое)))почти весь нет обыскала ничего не нашла)))

спасибо,спасли)

спасибо,спасли)

Вялікі дзякуй , выратавалі

Вялікі дзякуй , выратавалі мяне!!!

Писал бы лучше нормальные

Писал бы лучше нормальные стихи...

это точно

это точно

вельмі прыгожае паведамленне,

вельмі прыгожае паведамленне, вы дапамаглі мне падрыхтавацца да ўрока.Вялі Вам дзякуй))))))

#11_Д_Лучшие

#11_Д_Лучшие

Я ТАК

не думаю